Planteplankton er en av bærebjelkene i Barentshavet

For at et havområde skal være biologisk mangfoldig, må forholdene ligge til rette for at dyrelivet skal blomstre. I Barentshavet er havvannet tross sin beliggenhet, nokså v4971318856_93be61dbaa_barmt. Dette skyldes Golfstrømmens påvirkning på havet og det er derfor et isfritt havområde. Næringskjeden starter med de minste organismene, og i Barentshavet er det planteplankton som regjerer. Planteplankton lever i den eufotiske sonen, det vil si det laget av havet der sollyset trenger inn, og planteplankton skaper 90 % av oksygenet i atmosfæren, så det er en svært viktig bestanddel i næringskjedene.

For at planteplanktonet skal trives og vokse, må vannet inneholde fosfat, silikat, jern og nitrater. Grunnen til at planteplankton er mat til andre dyr, er at den er full av energi fra fotosyntesen.

Derfor får Barentshavet et grønt skjær. Det er planktonet som viser seg i milliarder på milliarder av organismer.

Både små og store lever av planteplankton

Mindre småfisk lever av planteplankton, men også de store hvalene suger til seg mange hundre kilo med plankton og krill. På denne måten klarer individene seg godt på det næringsrike havet. Derfor er planteplankton viktig for alle delene i kjeden, og samtidig produserer den mesteparten av oksygenet i atmosfæren.

Det næringsrike havet i Barents blir så mangfoldig på grunn av den varme Golfstrømmen som bringer varmt havvann videre nordover som en del av de store havstrømmene hvor varmt vann fordeles utover. Disse havstrømmene kan dessverre stoppe opp dersom det naturlige mangfoldet blir forstyrret eller at havvannet får mindre saltinnhold. Når isen på polene smerter, som resultat av at klimaet blir varmere, går ferskvann og blander seg med det salte havvannet.

De viktigste bestanddelene er bitte små

For at mangfoldet skal overleve, også menneskene, må bestanddelene ikke forstyrres for mye. Den menneskelige aktiviteten overalt på jorden, skaper farlig utvikling. Til slutt kan alle de viktige prosessene ødelegges, slik at jorden ikke blir levelig for folk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *