Grunt hav i Barents-området

Barentshavet har en gjennomsnittsdybde på noe over 200 meter, men samtidig finner man flere dypere renner her. Disse kan gå tusen meter ned i horisontal bløt-bunn der sedimentene akkumuleres. Ellers er det lite sedimentering på grunn av den sterke strømmen, blant annet fra Golfstrømmen. Man kan si at Barentshavet er en slags lunge hvor de enorme havstrømmene møtes. De nordgående strømmene bringer atlantisk farvann til område, mens de sørgående strømmene bringer kaldt arktisk vann hit.

Barentshavet er et av de mest næringsrike havområdene i verden. Enorme mengder torsk, hyse og sei. Samtidig er området et arnested for hekkende sjøfugl, hvor millioner på millioner av sjøfugl møtes og lever side om side i sommersesongen.

I en Gråsone

Barentshavet deles av GIMG_0211råsonen mellom Norge og Russland, der de to nasjonene har blitt enige om reguleringsbestemmelser i forhold til tredjelands-fiskeri. Men mange nasjoner fisker her, blant annet i det som kalles Smutthullet, en internasjonal sone uten suverenitet. Hvordan området skal forvaltes og fordeles er ikke avgjort, men det er noe statene jobber med kontinuerlig.

Det er ikke bare på grunn av det biologiske mangfoldet at Barentshavet er interessant, men også på grunn av de enorme oljeressursene som ligger under havbunnen. På grunn av at havet er nokså grunt her, er det ingen store problemer med å etablere drift her. Det internasjonale samfunnet vil derimot protestere mot utvinning, og det finnes mange avtaler og lovverk som forbyr nasjoner å produsere for oljeindustrien her.

En flott sone med stor framtid

På grunn av det næringsrike mangfoldet og det faktum at hele området er isfritt, vil flere og flere store transportselskaper benytte nord-veien for å nå Kina og det asiatiske markedet. Å seile nord vil for mange spare store utgifter og korte ned på transporttiden. Dersom Barentshavet forvaltes riktig og med ydmykhet, kan området ha en stor framtid både for mennesker og dyr.